Que és Saas o “Software as a service” o  “Programari com a servei”?
Saas és aquella aplicació oferta pel seu creador (ISV) a través d’internet per al seu ús o utilització per diversos clients mantenint la privacitat de les seves dades i la personalització de l’aplicació. L’usuari paga per l’ús, per la infraestructura necessària (CPD, màquines de computació, d’emmagatzematge, de seguretat, etc.) per al correcte funcionament de l’aplicació i pel manteniment (noves versions, correcció de bugs, emmagatzematge necessari, etc.) de la infraestructura i aplicació.

Hem de saber que en general hi ha diversos models de construcció de solucions Saas o el que Microsoft va cridar nivells de maduració de Saas i en aquests es diferencien els antics ASP i els actuals proveïdors de Saas.

El fet que s’accedeixi a l’aplicació a través d’internet no vol dir que es faci a través de navegador però la utilitat més interessant d’aquest tipus d’aplicacions és que es faci a través del navegador i no requereixi instal·lació a les màquines dels usuaris de l’aplicació. En aquesta comparativa entre Saas i el programari instal·lat in-house podem treure conclusions dels beneficis del Saas.

El creixement d’Internet ha estat un dels factors que ha empès i ha fet possible que Saas tingui sentit, però a més d’internet, hi ha hagut un altre hàbits que ha afavorit la tendència del programari com a servei. Aquests els podem trobar en aquest post.

¿Quins són els conceptes pels quals sol pagar l’empresa que adquireix el Saas?

Normalment el proveïdor posa un preu mensual o anual per usuari nominal que es connecta a l’aplicació encara que existeixen altres formes de cobrament, com són:

  • Comsum de CPU
  • Consum de megues
  • Ample de banda de dades des de o cap a l’aplicació.
  • Trànsit de dades des de o cap a l’aplicació.

Ens ha d’importar els diferents nivells de maduració de Saas?

Sota el meu punt de vista si, sens dubte. Depenent del nivell de maduració, el proveïdor ha de disposar de la infraestructura necessària per donar un servei estable, fiable, segur, etc. als seus clients d’acord al nivell de maduració. Per exemple, al meu com a client consumidor m’interessaria saber coses com: disponibilitat d’un pla de contingència (centres de backup), capacitat per a l’ampliació dels seus recursos (escalabilitat), dispositius de seguretat i privacitat de la informació, recursos per assegurar el rendiment de l’aplicació, etc…

Share This
× Online